Nieuws

Geen Mc op deze plek

Verslag vergadering Mc Donalds

Concept – Notulen Extra Openbare Dorpsvergadering van woensdag 7 februari 2024

Maarten opent deze extra vergadering in een volle zaal in het Gerardushuis en heet iedereen welkom.

Er gaat een presentatielijst rond. Als je je e-mailadres invult krijg je verdere informatie toegestuurd.

Vooraf legt hij uit wat de Dorpsraad doet en hoe ze te werk gaan.

Het plan van Mc Donalds wordt getoond en toegelicht. Door de vele verkeersbewegingen heeft er een groot gebied last van. Uit cijfers blijkt dat er in het weekend meer als 1000 voertuigen komen en door de week 425. Volgens het plan komen er 58 parkeerplaatsen, dus veel parkeeroverlast in de aangrenzende straten. Er komt ook veel meer uitstoot en zwerfafval. Ook de aanhoudende lucht van friet en de uitstoot van het McDonalds en Mc drive willen we niet. Er is geluidsoverlast van slaande autodeuren. Ook de bereikbaarheid van de school komt in gevaar. Dit vergroot de veiligheid niet.

Standpunt van de Dorpsraad. Wij proberen al jaren een Noordelijke omleiding te realiseren, wat nog steeds niet lukt. Daarom willen we een Mc Donalds liever op een industrieterrein en niet in het centrum van een woonwijk. Wij zijn er op tegen, maar de vergadering bepaalt of we voor of tegen zijn.

Vanuit de zaal;

50% van de kinderen is te dik, deze zaak past niet bij een gezonde levensstijl.

Kijken wat juridisch kan. Er zijn al veel stappen gezet. De toe- en afritten op de drukke Langstraat zijn al overbezet. Zaken N 270 meenemen. Drugsoverlast op het terrein. Lichtvervuiling. Welstandsadvies vragen. Sociale veiligheid (hangjeugd). Fietsers onder het viaduct worden geïntimideerd.

Laden en lossen. Er komt ook een Aldi in de buurt. In co0mbinatie met de Mac veel te veel verkeer.

Is er planschade mogelijk? Neen. Ongelukken: is argument meegenomen? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? Heeft de gemeente al met het plan ingestemd?

Stemmen: Nagenoeg iedereen is tegen. Er volgt applaus.

Het plan is vorig jaar ingediend omdat er toen een gunstigere regeling was dan nu. Kan er een kort geding aangevraagd worden? Een uitgebreide procedure is ook mogelijk. Als je bezwaar of zienswijze hebt stel je vraag aan Rietje Obers.

Maarten leest het persbericht van de gemeente voor (staat op de site www.walsberg.nl).

Hoe nu verder. Vanuit de vergadering willen we een werkgroep starten met sub werkgroepen (juridisch,

Verkeerstechnisch , PR en ??) Het is niet vandaag beginnen en morgen klaar. Kan wel een jaar duren. Signaal afgeven op 24 februari.

Rondvraag.

Wat niet doen. Maak het niet persoonlijk.. Bezwaar belanghebbenden: Hoever gaan die? Cirkel van 500 meter. Er is contact geweest met de Gerardusschool. Deze wacht het verkeersonderzoek af.

Meten fijnstof. Wie beslist daarover? Onderzoekers kosten veel geld Mensen samenvoegen om bureau te betalen.

De site wordt aangepast voor extra berichten.

We gaan een brief naar de gemeente en raadsleden sturen.

Sluiting

Maarten bedankt de vergadering en sluit deze en er komt een consumptie voor de aanwezigen

Teken de petitie

Samen staan we sterk, teken de petitie!

https://www.petities.com/nee_tegen_mcdonalds_walsberg

Brief aan de gemeente

Gemeente Deurne

Tav Gemeenteraad Deurne en College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 8 

5750 AA Deurne

Deurne 8 februari 2024


Betreft: Bezwaren tegen mogelijke vestiging McDonald's aan Milhezerweg 2, Deurne


Geachte leden van de Gemeenteraad, geacht College,

Wij, de bewoners van de Walsberg en directe omgeving, schrijven u deze brief als een hartenkreet en vanuit een grote bezorgdheid over mogelijke ontwikkelingen op het perceel aan Milhezerweg 2, het perceel waar momenteel Café Zaal Catering Partyservice Van de Putten is gevestigd.

Ons heeft het nieuws bereikt dat er door het indienen van een aanvraag Omgevingsvergunning op 22 december jl. een procedure is gestart ten behoeve van het voornemen om een filiaal van McDonalds op deze locatie te openen. Met dit schrijven uiten wij onze grote bezorgdheid en maken wij direct de bezwaren tegen dit plan kenbaar. 

De bewoners van de Walsberg en haar directe omgeving menen dat een dergelijk concept op deze specifieke locatie een zeer slecht plan is. En dat onderbouwen we met een aantal argumenten. We zijn ons er terdege van bewust dat er mogelijk ontwikkelingen plaats kunnen vinden op deze locatie, echter zijn wij van mening dat een fastfood franchise om meerdere redenen een slecht initiatief is.

Onze bezorgdheid is onder meer gebaseerd op hierna genoemde overwegingen:

-       De Toekomstvisie Deurne 2030; deze visie beoogt een hoogwaardig woon-, leef- en verblijfklimaat met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Wij zijn van mening dat de mogelijke komst van een fastfoodketen afbreuk doet aan de in deze visie gestelde ambities,  en eerder een negatieve dan positieve invloed heeft op onze leefomgeving. Een fastfood restaurant past ons inziens niet in een gezonde leefomgeving. En zeker niet in de nabijheid van een basisschool.

-       Verkeersveiligheid; er is nu al sprake van een onveilige verkeerssituatie op de aansluiting met de Milhezerweg. Deze onveilige situatie neemt alleen maar toe. De verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen is in het geding. Wij vrezen dat met name deze kwetsbare verkeersdeelnemers de dupe worden van verkeerscongestie. Wij vinden dat dit in strijd is met het uitgangspunt van veilige wandel- en fietsroutes naar een basisschool.


-       Het herinrichtingsproject N270; dit project heeft als doel om de veiligheid en doorstroming van het verkeer te verbeteren. Wij vrezen echter dat de verkeersveiligheid drastisch afneemt met het getoonde initiatief. Door de toename van de verkeersintensiteit op en rond de Milhezerweg 2 (onder meer op het daarvoor gelegen kruispunt) vrezen wij voor een verslechtering van de doorstroming en een afname van de veiligheid. Dit staat haaks op de doelen van het herinrichtingsproject.

 

 

- Het welstandsbeleid; dit beleid is gericht op historische dorpslinten (zoals de Walsberg) en streeft naar behoud en versterking van de historisch gegroeide bebouwings-karakteristiek. Wij geloven dat een filiaal van een fastfoodketen niet passend is binnen dit kader en dat het afbreuk doet aan het karakter van onze buurt en de toegang daartoe.

-       Overlast; de ervaring bij reeds operationele filialen van deze fastfoodketen leert dat, ondanks de aandacht voor preventie, er zeer veel overlast wordt veroorzaakt door bezoekers; ongedierte, geluidsoverlast tot in de late avonduren, zwerfafval tot in de verre omgeving en geuroverlast zijn slechts enkele aspecten. Ook tijdens sluitingstijden verwachten wij door bevoorrading, schoonmaak en hangjongeren overlast.

Wij benadrukken met dit schrijven dat de bewoners van de Walsberg en haar directe omgeving uitdrukkelijk tegen de komst van een filiaal van McDonald's zijn. Gezien de zeer grote opkomst van bezorgde bewoners bij de bijeenkomst d.d. 7 februari jl in het Gerardshuis en de massale bezwaren, verzoeken wij u met klem om de voorgenomen vestiging van McDonald's aan Milhezerweg 2 extra zorgvuldig te beoordelen en rekening te houden met de verkeersveiligheid en de andere hierboven genoemde punten. 

Wij hopen en verwachten van de bestuurders van Deurne een constructieve dialoog en participatie in verdere besluitvorming. Daarbij staan wij uiteraard open voor overleg om gezamenlijk tot oplossingen te komen die recht doen aan zowel ecologische, economische en sociale belangen zoals de leefbaarheid van de Walsberg.

Dank voor uw aandacht aan deze brief, wij hopen op verdere oprechte aandacht voor deze situatie,

Hoogachtend,


Maarten van Ooij, voorzitter Dorpsraad Walsberg

 

 

Stefan Aspers, namens de buurtbewoners

DMG artikel

Walsberg vreest voor overlast bij komst McDonald’s; ook grote zorgen bij burgemeester en wethouders

 

Sommige mensen denken nog steeds dat de mogelijke komst van een McDonald’s in de Walsberg een grap betreft van een carnavalsvereniging, maar voor buurtbewoners is het bittere ernst. Dat zij zich serieus zorgen maken over de plannen voor een vestiging van de fastfoodketen aan de Milhezerweg in Deurne, bleek woensdagavond wel uit het aantal bezoekers van een extra vergadering van de Dorpsraad Walsberg.

In de volle zaal van het Gerardushuis hadden omwonenden zich verzameld, die vrezen voor allerlei soorten overlast die een McDonald’s Drive Thru met zich mee zou brengen als die op de hoek van de Milhezerweg en de Langstraat komt te staan. Tijdens de bijeenkomst werden geluidsoverlast, hangjongeren, stank en afval genoemd en werd ook de rattenplaag bij een vestiging van McDonald’s in Leiderdorp aangehaald, die deze week in het nieuws kwam.


Maar de grootste vrees die heerst bij buurtbewoners heeft te maken met de toename van het verkeer op de toch al drukke Milhezerweg. Uit berekeningen zou blijken dat een Drive Thru-vestiging op de plek van Zaal Van de Putten zorgt voor 1065 extra auto’s per dag in het weekend en dagelijks 425 voertuigen door de week. Buurtbewoners en de dorpsraad menen dat het kruispunt daar helemaal niet op is berekend.

Ook het college van burgemeester en wethouders heeft grote zorgen geuit over de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en -overlast die een toename van de verkeersintensiteit door een McDonald’s-vestiging op deze locatie met zich meebrengt. Een verkeerstelling moet meer duidelijkheid gaan geven over hoe de toename van het verkeer door het fastfoodrestaurant in verhouding staat tot de huidige verkeersstroom.


Bij de vraag van de dorpsraad aan de aanwezigen wie tegen de komst van een McDonald’s is, liet de zaal woensdagavond geen twijfel bestaan; ze willen geen McDrive in hun wijk. Dorpsraad Walsberg gaat in hun strijd tegen een mogelijke vestiging van de fastfoodketen een aantal werkgroepen opzetten die zich gaan bezighouden met de juridische en verkeerstechnische aspecten en de pr. Daarnaast is er een online petitie gestart via petities.com/nee_tegen_mcdonalds_walsberg en zal er op zaterdag 24 februari een protestactie worden gehouden.

“Wij hopen en verwachten van de bestuurders van Deurne een constructieve dialoog en participatie in verdere besluitvorming. Daarbij staan wij uiteraard open voor overleg om gezamenlijk tot oplossingen te komen die recht doen aan zowel ecologische, economische en sociale belangen zoals de leefbaarheid van de Walsberg”, zegt de dorpsraad.

Hoewel burgemeester en wethouders de zorgen met buurtbewoners delen over de verkeersveiligheid in het plan voor een McDonald’s, laten zij weten: “Ook het college moet zich houden aan de vastgestelde regels en normen van het bestemmingsplan. Daaraan zal de vergunningsaanvraag dan ook zorgvuldig worden getoetst.”

Bron:

https://dmgdeurne.nl/walsberg-vreest-voor-overlast-bij-komst-mcdonalds-ook-grote-zorgen-bij-burgemeester-en-wethouders/

Contact

Wilt u een bericht op de website plaatsen stuur dit dan naar info@walsberg.nl
(Ook de informatie van uw organisatie of vereniging kan via dit adres ingevuld of aangepast worden)

Wilt u een bericht in het Onder Ons plaatsen stuur dit dan naar redactieonderons@walsberg.nl

Wilt u in contact komen met de Dorpsraad, neem contact op met dorpsraad@walsberg.nl